Privacy Policy

De Projectcommissie Sterrenbuurt, gevestigd in Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.sterrenbuurt.nl
info@sterrenbuurt.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van de Projectcommissie Sterrenbuurt is John Koster. Hij is te bereiken via info@sterrenbuurt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Projectcommissie Sterrenbuurt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het gebruik van e-mail, inschrijving nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sterrenbuurt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Projectcommissie Sterrenbuurt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– U te informeren over de stand van zaken aangaande de projectcommissie, Ymere en het onderhouds- en verbeterplan van de huurwoningen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Projectcommissie Sterrenbuurt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het is tot op heden de bedoeling dat als de werkzaamheden van Ymere voltooid zijn deze website en alle persoonsgegevens verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De projectcommissie Sterrenbuurt verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden.
Alleen naar Ymere toe kunnen wij, mits u daar toestemming voor geeft, gegevens delen.
Denk dan hierbij aan vragen die u stelt via deze website en waarop wij geen antwoord kunnen geven en deze door moeten spelen aan Ymere.
Dit zijn dan uw naam, adres- en contactgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Projectcommissie Sterrenbuurt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
De enige persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uw e-mailadres, en als u deze invult uw voor- en achternaam. Dit zijn de gegevens die u ons zelf ter beschikking stelt om u via een nieuwsbrief op de hoogte te houden.

U kunt uw gegevens wijzigen via de link onderdaan de nieuwsbrief, en u kunt zich ook afmelden op de nieuwsbrief via deze link in de nieuwsbrief.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Projectcommissie Sterrenbuurt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@sterrenbuurt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Projectcommissie Sterrenbuurt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Projectcommissie Sterrenbuurt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Projectcommissie Sterrenbuurt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sterrenbuurt.nl

Laatst aangepast: 24 oktober 2020